Thẻ: mysql

Xử lý lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away”

Trong quá trình làm việc với MySQL export/import dữ liệu trên dịch vụ VPS máy chủ ảo, server riêng, bạn có thể gặp phải trường hợp lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away”. Sự có này xảy ra

Tagged with: ,
Top