Chuyên mục: Máy chủ ảo

Trong quá trình làm việc với MySQL export/import dữ liệu trên dịch vụ VPS máy chủ ảo, server riêng, bạn có thể gặp phải trường hợp lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away”. Sự có này xảy ra …

Xử lý lỗi “ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away” Read More »

Tagged with: ,

VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trong khi trên 1 server chạy Share Host thì có thể có hàng trăm …

Máy chủ ảo VPS là gì? Read More »

Tagged with: , ,